Δείγμα Εργασίας Διοίκησης Επιχειρήσεων

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η μείωση των αποθεμάτων έτυχε σημαντικής προσοχής των μάνατζερ. Αυτό συνέβη, γιατί η μείωση των αποθεμάτων είναι πολύ σημαντικό γεγονός στην φιλοσοφία του Just – in – Time (JIT) ή της λιτής παραγωγής (lean manufacturing).

Η μείωση των αποθεμάτων συνδέθηκε και με άλλες προσπάθειες βελτίωσης και παρουσιάστηκε ως ένας αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της οικονομικής απόδοσης του οργανισμού.

Όπως πολλοί άλλοι δείκτες απόδοσης, η απόδοση των αποθεμάτων μπορεί εύκολα να μετρηθεί, το να βασιστούμε υπερβολικά σε τέτοιες μετρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε μη σωστές αποφάσεις, που είναι απλά «ψεύτικοι συναγερμοί».[ CITATION Sch94 \l 1033 ].

Στην παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την σχέση που έχουν οι πρώτες ύλες (raw materials – RMI) τα υλικά που βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής (work in progress – WIP), τα έτοιμα προϊόντα (FGI – finished goods) και η επίδοση του συνολικού αποθέματος (INV), στην συνολική οικονομική επίδοση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως στο χώρο των ηλιακών θερμικών συστημάτων και των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Δυο υποθέσεις μελετώνται σε αυτή την μελέτη σχετικά με τη διοίκηση αποθεμάτων και την οικονομική απόδοση του οργανισμού:

Η1α. Η απόδοση των αποθεμάτων θα συσχετίζεται θετικά με την οικονομική απόδοση των αποθεμάτων.

Η1β. Η συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των αποθεμάτων και της οικονομικής απόδοσης, θα είναι παρούσα σε όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες του κλάδου που μελετάμε.

Η2α. Η απόδοση των τριών διακριτών στοιχείων των αποθεμάτων (RMI, WIP και FGI) θα είναι θετικά συσχετισμένη με την οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Η2β. Η απόδοση των τριών διακριτών στοιχείων των αποθεμάτων και της οικονομικής απόδοσης, θα εμφανίζεται σε όλες τις εταιρείες που μελετάμε.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα μελετήσουμε την βιβλιογραφία και πως αυτή συσχετίζει την διοίκηση των αποθεμάτων με την οικονομική απόδοση του οργανισμού και στο δεύτερο κεφάλαιο την μεθοδολογία της έρευνας που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί από την μελέτη.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest