Δείγμα Οικονομικής Εργασίας

Οι επενδύσεις

Οι επενδύσεις είναι το πιο ευμετάβλητο συστατικό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Όταν οι δαπάνες για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μειώνονται όταν έχουμε μια ύφεση αυτές οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στην πτώση της επιχειρηματικής δαπάνης.

Το μεγαλύτερο μέρος από τις επενδυτικές δαπάνες που είναι περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου είναι οι πάγιες επιχειρηματικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τον όρο επιχειρηματικές, τα προϊόντα αγοράζονται από επιχειρήσεις για χρήση σε μια μελλοντική παραγωγή. Ο όρος πάγιες σημαίνει ότι οι δαπάνες αυτές θα πραγματοποιηθούν για να αποκτηθεί κεφάλαιο που θα διατηρηθεί αρκετό καιρό εν αντιθέσει με τις επενδύσεις σε αποθέματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ή θα πωληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το πρότυπο υπόδειγμα των πάγιων επιχειρηματικών επενδύσεων αναφέρεται ως νεοκλασικό υπόδειγμα των επενδύσεων. Αυτό το υπόδειγμα εξετάζει τα οφέλη και τα κόστη που προκύπτουν για τις εταιρείες από το να κατέχουν κεφαλαιουχικά αγαθά. Το υπόδειγμα δείχνει πως το ύψος των επενδύσεων συνδέεται με το οριακό προϊόν του κεφαλαίου, δηλαδή το επιτόκιο και τους φορολογικούς κανόνες που επηρεάζουν τις εταιρείες.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε μια οικονομία υπάρχουν δυο είδη επιχειρήσεων. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας κεφάλαιο το οποίο και μισθώνουν και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης κεφαλαίου που πραγματοποιούν όλες τις επενδύσεις στην οικονομία. Πρόκειται για επιχειρήσεις που αγοράζουν τα κεφαλαιουχικά αγαθά και στην συνέχεια τα εκμισθώνουν σε παραγωγικές επιχειρήσεις.

Σε μια τυπική παραγωγική επιχείρηση αυτή αποφασίζει πόσο κεφάλαιο θα μισθώσει συγκρίνοντας το κόστος και το όφελος κάθε μονάδας κεφαλαίου. Η επιχείρηση θα μισθώσει κεφάλαιο στην τιμή R και θα πωλήσει το προϊόν της στην τιμή P. Το πραγματικό κόστος για μια μονάδα κεφαλαίου για την επιχείρηση που μελετάμε θα είναι R / P. Το πραγματικό όφελος που θα έχει η εταιρεία από μια μονάδα κεφαλαίου θα είναι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου MPK – το επιπλέον προϊόν που παράγεται από μια επιπλέον μονάδα κεφαλαίου. Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου μειώνεται όσο περισσότερο κεφάλαιο προστίθεται.

Η καμπύλη της ζήτησης έχει αρνητική κλίση δηλαδή κατέρχεται επειδή το οριακό προϊόν του κεφαλαίου είναι χαμηλό όταν το επίπεδο του κεφαλαίου είναι υψηλό. Σε κάθε χρονική στιγμή το ποσό του κεφαλαίου που υπάρχει σε μια οικονομία είναι σταθερό και επομένως η καμπύλη προσφοράς κεφαλαίου είναι κάθετη. Η τιμή της εκμίσθωσης που θα επικρατήσει στην αγορά προσαρμόζεται μέχρι να εξισωθεί η προσφορά με την ζήτηση κεφαλαίου.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest